Dự án ĐH Quốc gia TP.HCM: Đất không nằm trong QH vẫn bị thu hồi

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học quốc gia TP.HCM, đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong công tác xác định đất của một số hộ dân có nằm trong quy hoạch hay không.

Việc đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất, áp giá bồi thường có nhiều sai phạm…Từ đó phát sinh khiếu nại gay gắt, bức xúc, kéo dài hàng chục năm nay, vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 27/1/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/TTg chấp thuận địa điểm xây dựng Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và ĐHQG TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, diện tích đất được sử dụng để quy hoạch xây dựng ĐHQG TP.HCM là 800 ha, trong đó địa bàn tỉnh Sông Bé cũ (nay là tỉnh Bình Dương) là 600 ha và địa bàn TP.Hồ Chí Minh là 200ha. Ngày 11/12/1997, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1069/QĐ-TTg, phê duyệt quy hoạch chung ĐHQG TP,Hồ Chí Min, với diện tích 792 ha, trên địa bàn tỉnh Sông Bé và TP.Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ngày 24/8/2001, Chính phủ có Công văn số 774/CP-KG điều chỉnh quy hoạch đất của ĐHQG TP.HCM, giao lại cho Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM quản lý 118,2 ha. Ngày 10/10/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 154/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung ĐHQG TP.HCM, với diện tích đất sử dụng là 643,7 ha. Ngày 7/6/2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 154/QĐ-TTg phê duyệt quy hoach chi tiết tỷ lê 1/2000 ĐHQG TP.HCM, với tổng diện tích quy hoạch là 643,7 ha.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/8/2003, UBND TP.HCM có Quyết định số 3453/QĐ-UB thu hồi 108,897 ha đất nằm trong khu vực quy hoạch ĐHQG TP.HCM và giao 95.8176 ha đất cho ĐHQG TP.HCM, để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo bản đồ do Sở Địa chính- Nhà đất TP.HCM (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt.

Đất không nằm trong quy hoạch dự án

Ngày 27/7/2009, UBND quận Thủ Đức có Quyết định số 5630/QĐ-UBND- GPMB, phê duyệt việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 15.013,3m2 đất của gia đình bà Trần Thị Bích Lự. Theo đó, gia đình bà Lự được bồi thường, hỗ trợ với số tiền 167.972.532 đồng, trong đó hỗ trợ về đất ở là 4.200.000 đồng (không đủ điều kiện bồi thường), hỗ trợ về đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (không đủ điều kiện bồi thường) 84.000.000 đồng, bồi thường, hỗ trợ nhà, tài sản trên đất 37.674.240 dồng và hỗ trợ khác 42.098.292 đồng. Bà Lự không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nêu trên và chính quyền địa phương đã gửi số tiền này vào tài khoản Ngân hàng theo quy định. Đến nay, bà Lự vẫn quản lý và sử dụng phần đất này.

Trước đó, bà Lự đã có đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND quận Thủ Đức, về kiểm kê bắt buộc nhà đất, tài sản đối với gia đình bà. Sau đó, UBND quận Thủ Đức ban hành Quyết định bác đơn KN của bà Lự, vì KN không có cơ sở. Năm 2009, bà Lự tiếp tục có đơn KN, yêu cầu hủy Quyết định số 5630/QĐ-UBND-GPMB ngày 27/7/2009, về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, của UBND quận Thủ Đúc, vì cho rằng phần đất của gia đình bà không nằm trong ranh giới thu hồi đất để thực hiện DA xây dựng ĐHQG TP.HCM. UBND quận Thủ Đức cũng ban hành Quyết định bác đơn KN của bà Lự, vì KN không có cơ sở.

Không đồng ý, bà Trần Thị Bích Lự tiếp tục có đơn KN gửi cấp có thẩm quyền. Ngày 21/12/2015, UBND quận Thủ Đức ban hành Quyết định số 6479/QĐ-UBND, về việc chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ trong DA xây dựng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, đối với bà Trần Thị Bích Lự, tại đia chỉ giải tỏa số 18/79, tổ 8, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, số tiền 6.995.490.431 đồng. Không đồng ý quyết định của UBND quận Thủ Đức, vì đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nên bà TrầnThị Bích Lự đã làm đơn khiếu nại quyết định trên, với nội dung như sau:

1. Cần xác định lại diện tích đất và ao là 35.000m2, do gia đình bà đang quản lý và là chủ sử dụng, tại số 18/79, tổ 8, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, có nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ DA xây dựng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh hay không ?!

2. Theo Quyết định số 3453/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND TP.HCM, thu hồi 108,8979 ha nhưng giao cho ĐHQG TP.HCM là 95, 8176 ha, số còn dư là 13,0794 ha, theo quyết định thì diện tích đất này không giao cho ĐHQG TP.HCM và không thực hiện DA nào khác. Việc thu hồi diện tích đất này không đúng với quy định của Luật Đất đai. Hơn nữa, việc thu hồi phần đất này cũng không xác định vị trí, mốc giới, tọa độ trên thực địa về diện tích đất phải thu hồi; diện tích thu hồi ở vị trí nào, giao cho ĐHQG TP.HCM. Do đó, không có căn cứ pháp lý để xác định diện tích đất mà gia đình bà Lự đang sử dụng nằm trong quy hoạch phải thu hồi để thực hiện DA xây dựng ĐHQG TP.HCM.

Đáng chú ý là, ngày 16/6/2006, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND, về việc bổ sung Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 20/8/2003, có nêu “ Đối với phần đất chênh lệch giữa diện tích đất thu hồi và diện tích đất giao (diện tích 130.794m2 thuộc lộ giới đường xa lộ Hà Nội và đường Trường Sơn) giao cho UBND quận Thủ Đức, để thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng và quản lý khu đất không để lấn chiếm xây dựng trái phép cho đến khi thực hiện DA mở rộng đủ lộ giới đường xa lộ Hà Nội và đường Trường Sơn.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND TP.HCM

Như vậy, Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND TP,HCM, đã làm rõ diện tích đất của gia đình bà Lự đang quản lý và sử dụng, nằm trong phần diện tích đất 130.794m2 mà UBND TP.HCM đã thu hồi “giao cho UBND quận Thủ Đức để thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng và quản lý khu đất không để lấn chiếm, xây dựng trái phép cho đến khi thực hiện Dự án mở rộng đủ lộ giới đường xa lộ Hà Nội và đường Trường Sơn”.

Theo Luật sư Trần Thế Vinh (Đoàn Luật sư TP.HCM) căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì UBND quận Thủ Đức không có chức năng được nhận đất giao để quản lý, bởi vì UBND là cơ quan hành chính theo quy định của Luật tổ chức chính quền địa phương, không phải là đơn vị thực hiện DA theo quy định. Như vậy, việc UBND TP.HCM thu hồi đất của người dân đang quản lý và sử dụng, giao cho UBND quận Thủ Đức, là trái với quy định của Luật Đất đai.

Từ những căn cứ nêu trên, bà Trần Thị Bích Lự, có đơn KN, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ:

– Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND quận Thủ Đức, về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong DA xây dựng ĐHQG TP.HCM trên địa bàn phường Linh Xuân, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

– Quyết định số 9137/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND quận Thủ Đức, về việc chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ trong DA xây dựng ĐHQG TP.HCM, tại phường Linh Xuân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

– Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND quận Thủ Đức, về việc chi trả bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ trong DA xây dựng ĐHQG TP.HCM, tại phường Linh Xuân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

– Giữ nguyên hiện trạng đất ở và ao, với diện tích 35.000m2 của gia đình bà Trần Thị Bích Lự tại số 18/79, tổ 8, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, vì không nằm trong quy hoạch bị thu hồi để thực hiện DA xây dựng ĐHQG TP.HCM.

Sau khi bà Trần Thị Bích Lự gửi đơn KN lần 2 , UBND TP.Hồ Chí Minh đã thụ lý để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Minh Yến – Thế Bôn

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh trên: Khu đất của bà Trần Thị Bích Lự không nằm trong quy hoạch ĐHQG TP.HCM

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here