Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị rộng hơn 9.500ha tại Bắc Ninh

Đô thị Tiên Du có diện tích lập quy hoạch khoảng 9.560ha; có tính chất là đô thị thông minh, đô thị xanh, trung tâm cấp vùng thủ đô về giáo dục, đào tạo, du lịch, trung tâm cấp đô thị về thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí,…

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiên Du (thị trấn Lim và phụ cận) đến năm 2035. Theo đó, việc lập Đồ án quy hoạch chung đô thị Tiên Du đến năm 2035 làm cơ sở nâng cấp đô thị Tiên Du, thành lập thị xã Tiên Du, đảm bảo phù hợp với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ huyện Tiên Du với 14 đơn vị hành chính cấp xã và thị trấn: Thị trấn Lim và các xã Phú Lâm, Nội Duệ, Liên Bão, Hoàn Sơn, Đại Đồng, Lạc Vệ, Tân Chi, Việt Đoàn, Hiên Vân, Phật Tích, Tri Phương, Minh Đạo và Cảnh Hưng.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 9.560ha. Dân số hiện trạng khoảng 185.000 người. Dự báo dân số đến năm 2025 khoảng 210.000 người, đến năm 2035 khoảng 270.000 người, xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Mục tiêu quy hoạch đô thị Tiên Du đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã và của quận theo quy định của Nghị quyết 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Về tính chất, đô thị Tiên Du là đô thị văn hóa, lịch sử, giáo dục đào tạo, đô thị thông minh, đô thị xanh, trung tâm cấp vùng thủ đô về giáo dục, đào tạo, du lịch, trung tâm cấp đô thị về thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND huyện Tiên Du căn cứ Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tổ chức lập đồ án quy hoạch theo các quy định hiện hành.

Vũ Lê – Báo KTĐT

Theo Kinh tế & Đô thị

Ảnh: Mục tiêu quy hoạch đô thị Tiên Du đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã và của quận trong tương lai.

Xem bài viết gốc tại đây:

http://kinhtedothi.vn/duyet-nhiem-vu-quy-hoach-chung-do-thi-rong-hon-9500-ha-tai-bac-ninh-412046.html