Việt Nam cần 8,8 tỷ USD để đạt mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường

Tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính để đạt được các mục tiêu của Chính phủ về nước sạch và vệ sinh môi trường là 204,3 nghìn tỷ đồng (khoảng 8,8 tỷ USD), tương đương 3% GDP năm 2020 của Việt Nam.

Con số đó được đưa ra tại Báo cáo đánh giá tài chính cho ngành nước ở Việt Nam được Unicef thực hiện tháng 11/2022.

tm-img-altNhu cầu vốn đầu tư để đạt được các mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030 (đơn vị: triệu USD) và tỷ trọng của từng lĩnh vực. Nguồn: Ước tính của chuyên gia tư vấn dựa trên các tiêu chuẩn và định mức chi phí của Chính phủ và công cụ tính chi phí cho SDG (về vệ sinh cá nhân).

Ngày 24/11/2021 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược phấn đấu đến năm 2030 có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày. 100% hộ gia đình nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; 100% người dân nông thôn thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân. Chiến lược đề ra mục tiêu 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý; 75% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững.

Đến năm 2045, phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững; 50% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 30% nước thải sinh hoạt được xử lý; 100% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra các giải pháp cụ thể. Về cấp nước sạch nông thôn, Chiến lược thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung gắn với khai thác, quản lý vận hành theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung quy mô lớn, đồng bộ, liên xã, liên huyện, kết nối với hệ thống cấp nước đô thị ở những nơi phù hợp để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững; ưu tiên sử dụng nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, đập dâng cho cấp nước sinh hoạt.

Tùng Lâm

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Năm 2022, cả nước chỉ có 52% dân số được sử dụng nước sạch. Ảnh: ITN