Hoàn thiện Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại Văn bản 7809/VPCP-CN ngày 26/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến về việc tổng kết đánh giá một số mô hình thành công khi giao cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đường bộ cao tốc.

Chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong đó cần rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính, đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, đồng thời xác định tiêu chí đánh giá năng lực của địa phương được giao là cơ quan có thẩm quyền để có quy định cho phù hợp. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chí Kiên – Báo Chính Phủ

Theo Chính Phủ

Ảnh: Hoàn thiện Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặt thù phát triển đường bộ cao tốc

Xem bài viết gốc tại đây:

http://baochinhphu.vn/kinh-te/hoan-thien-nghi-quyet-thi-diem-co-che-chinh-sach-dat-thu-phat-trien-duong-bo-cao-toc/450910.vgp