Định mức và giá xử lý rác thải đã qua chôn lấp

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản của UBND tỉnh Hải Dương về việc thỏa thuận định mức xử lý rác thải đã qua chôn lấp tại bãi rác Soi Nam thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về quy trình xử lý tại bãi rác

Ngày 04/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương ban hành Quyết định số 16/QĐ-ECOHD về việc công bố quy trình kỹ thuật xử lý rác thải tại bãi chôn lấp Soi Nam – Dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers), thành phố Hải Dương. Tại quy trình được phê duyệt có ban hành các hao phí vật tư, hóa chất cho công tác phân loại rác đã chôn lấp, ủ phân vi sinh, đốt rác sau phân loại, xử lý nước rỉ rác; tuy nhiên cơ sở thực tiễn, căn cứ khoa học để xác định và phê duyệt quy trình tại Quyết định này chưa được thể hiện rõ hoặc gửi kèm theo về Bộ Xây dựng.

Về định mức hao phí xử lý rác

Đối với hao phí hóa chất, vật tư xử lý: Đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm tra đề xuất các hao phí hóa chất, vật tư công tác xử lý rác trên cơ sở Quyết định số 16/QĐ-ECOHD và thực tế thực hiện. Tuy nhiên, hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng không có các tài liệu khảo sát, kiểm chứng thực tế gửi kèm theo để làm rõ cơ sở xác định các hao phí hóa chất, vật tư đã đề xuất.

Đối với hao phí nhân công: Đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm tra xác định hao phí nhân công trên cơ sở các quy trình kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân công tại nhà máy, các số liệu ghi chép và khảo sát thực tế. Bộ Xây dựng chưa nhận được hồ sơ khảo sát thực tế và tài liệu có liên quan đến việc xác định hao phí nhân công.

Đối với hao phí máy thi công: Đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm tra vận dụng định mức do Bộ Xây dựng công bố để tính toán hao phí cho máy đào 0,8 m3, máy xúc ủi 110 CV, ôtô tự đổ 10 tấn cho các công tác Mở bãi, Đào xúc đất phủ bãi, Xúc đất phủ bãi… Các định mức này chưa được đánh giá, kiểm chứng trên thực tế. Mặt khác, việc vận dụng định mức Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt quy định tại Quyết định số 6841/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND TP Hà Nội (công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Hà Nội) để đề xuất định mức xe bồn 10m3, xe hút bùn 6m3 cho công tác xử lý rác tại bãi rác Soi Nam là chưa phù hợp, do mỗi công nghệ xử lý khác nhau, công suất xử lý khác nhau, chất lượng rác khác nhau sẽ có các hao phí về vật liệu, nhân công, máy khác nhau.

Vì vậy, Bộ Xây dựng không có đủ cơ sở để có ý kiến về định mức xử lý rác thải đã qua chôn lấp tại bãi rác Soi Nam theo như đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương.

Về phương án tính giá xử lý rác

Căn cứ nguồn kinh phí, giá trị đầu tư của nhà máy, định mức hao phí xử lý rác, hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương lập phương án giá làm cơ sở để phê duyệt. Việc quản lý giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT-BXD.

Khánh Diệp – Báo Xây Dựng

Theo Xây Dựng

Ảnh: Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baoxaydung.com.vn/dinh-muc-va-gia-xu-ly-rac-thai-da-qua-chon-lap-293928.html