Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về hoạt động lấn biển

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, việc xây dựng Nghị định về hoạt động lấn biển tạo hành lang pháp lý, thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động lấn biển, phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu quản lý phát sinh trong thực tiễn.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành quy định về hoạt động lấn biển trong năm 2021 tại Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội. Hiện nay, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang tập trung nguồn lực tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và tổng kết thực tiễn trong nước để hoàn thiện các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định.

Dự kiến, nội dung chính của Dự thảo nghị định gồm 6 chương, 40 điều quy định về nguyên tắc, yêu cầu đối với hoạt động lấn biển; việc xem xét, quyết định cho phép thực hiện các hoạt động lấn biển; quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án có hoạt động lấn biển; nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động lấn biển.

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Đồng thời, đăng dự thảo Hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Hồ sơ và cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan tới hoạt động lấn biển. Về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định đối với hoạt động lấn biển. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến điều chỉnh, bổ sung cấu trúc của Đề cương Nghị định, nội dung cụ thể của các quy định, làm rõ một số nội dung liên quan đến các tác động chính sách… nhằm bảo đảm sự đồng bộ của các quy định trong hệ thống pháp luật và đề nghị cần phải tiếp tục tổ chức nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các vấn đề, nội dung liên quan để hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định trình Chính phủ xem xét.

Liên quan đến trình tự, thủ tục ban hành Nghị định, Tổng cục kiến nghị Bộ có văn bản gửi Bộ Tư pháp đưa Nghị định quy định về hoạt động lấn biển vào Danh mục các văn bản quy định chi tiết ban hành trong năm 2021, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, Tổng cục cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện kết nối, huy động nguồn lực hợp tác quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực thể chế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động lấn biển.

Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các Cục, Vụ liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định quản lý hoạt động lấn biển, đáp ứng nhu cầu quản lý về hoạt động này đang phát sinh trong thực tiễn.

Bích Liên – Báo ĐCSVN

Theo Đảng Cộng Sản VN

Ảnh: Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Xem bài viết gốc tại đây:

https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-xay-dung-nghi-dinh-ve-hoat-dong-lan-bien-575558.html