Yêu cầu chủ đầu tư điện mặt trời ở Ninh Thuận khắc phục vi phạm

Chủ đầu tư các dự án nhà máy điện mặt trời trong lòng hồ chứa thủy lợi ở Ninh Thuận bị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận vừa yêu cầu Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận khẩn trương tháo dỡ và di dời tuyến đường tạm thi công vào dự án ra khỏi vị trí lòng hồ Sông Biêu tại Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.2.

Đối với tuyến đường từ đập chính Trà Van vào Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện công tác khảo sát thiết kế, trình cấp thẩm quyền xem xét cho ý kiến theo nội dung đã đề xuất và lập thủ tục cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định trước khi triển khai thi công.

“Tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước trong hồ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan và lấy mẫu, phân tích, đánh giá, xử lý số liêu quan trắc và lưu trữ theo quy định trong suốt quá trình thi công và khai thác nhà máy điện mặt trời tại Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3 theo giấy phép được cấp”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận đề nghị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận cũng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước trong hồ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan và lấy mẫu, phân tích, đánh giá, xử lý số liệu quan trắc và lưu trữ theo quy định trong suốt quá trình thi công và khai thác nhà máy điện mặt trời tại dự án điện mặt trời lòng hồ Sông Trâu của Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 theo giấy phép được cấp.

Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước để Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận có cơ sở điều tiết cấp nước cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt, vì lý do đang lấy nước từ hồ này.

Trước đó, ngày 6/10/2021, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra các dự án kể trên.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 436 (ngày 24/12/2020) của UBND tỉnh về việc cho Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất mặt nước chuyên dùng, với diện tích 1.059.849,5 m2 để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương đã tổ chức bàn giao mốc cho Công ty tại thực địa vào ngày 8/1/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty chưa phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị quản lý công trình) để kiểm tra việc cắm mốc chỉ giới và bàn giao cho đơn vị quản lý công trình theo nội dung yêu cầu của Giấy phép đã được UBND tỉnh cấp.

Liên quan đến công việc này, đến ngày 15/9/2021, Công ty đã tiến hành tổ chức bàn giao mốc chỉ giới phạm vi hoạt động dự án cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận theo nội dung yêu cầu của Giấy phép đã cấp và xác lập thành biên bản bàn giao.

Qua kiểm tra, Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục chính của nhà máy Thiên Tân 1.2 theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa xây dựng hạng mục tuyến đường từ đập chính Trà Van vào Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 để phục vụ công tác quản lý vận hành.

Theo Công ty cho biết, hiện nay, Công ty đang tiến hành khảo sát hướng tuyến và đang kết hợp với các đơn vị liên quan để thiết kế, xây dựng phương án thi công xây dựng tuyến đường từ đập chính Trà Van vào Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 để gửi đến các sở, ngành liên quan xem xét cho ý kiến và lập thủ tục cấp phép theo quy định trước khi triển khai thi công; đồng thời Công ty sẽ tổ chức lập thủ tục cấp phép vận hành nhà máy theo quy định.

Hiện nay, Công ty đang trong quá trình tháo dỡ và di dời tuyến đường tạm thi công vào dự án cắt ngang ra khỏi vị trí lòng hồ Sông Biêu. Đến thời điểm kiểm tra, Công ty đã tháo dỡ được khoảng 40% và dự kiến đến ngày 10/10 sẽ hoàn tất tháo dỡ tuyến đường.

Ngày 9/2/2021, Công ty được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 04 về hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, tại Điều 2 của Giấy phép 04 có nội dung yêu cầu: “Lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước trong hồ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan và lấy mẫu, phân tích, đánh giá, xử lý số liệu quan trắc và lưu trữ theo quy định trong suốt quá trình thi công và khai thác nhà máy điện mặt trời”.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty vẫn chưa triển khai lắp thiết bị quan trắc chất lượng nước trong hồ theo nội dung Giấy phép được cấp. Tuy nhiên, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành để lấy mẫu, đánh giá, xử lý số liệu quan trắc chất lượng nước và gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đến giám sát theo quy định.

Dự án điện mặt trời trong lòng hồ Lanh Ra (Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3) của Công ty cổ phần công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận). Theo Quyết định số 438 (ngày 24/12/2020) của UBND tỉnh, Công ty cổ phần công nghiệp năng lượng Ninh Thuận được thuê mặt nước chuyên dùng, với diện tích 500.588,8 m2 để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành, địa phương đã tổ chức bàn giao mốc cho Công ty tại thực địa vào ngày 8/1/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty chưa phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị quản lý hồ chứa) để kiểm tra việc cắm mốc chỉ giới và bàn giao cho đơn vị quản lý công trình theo nội dung yêu cầu của Giấy phép đã được UBND tỉnh cấp. Liên quan đến công việc này, đến ngày 15/9/2021, Công ty đã tiến hành tổ chức bàn giao mốc chỉ giới phạm vi hoạt động dự án cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận theo nội dung yêu cầu của Giấy phép đã cấp và xác lập thành biên bản bàn giao.

Việc chưa lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước trong hồ theo nội dung giấy phép được cấp cũng xảy ra tại Dự án điện mặt trời trong lòng hồ Sông Trâu (Nhà máy điện mặt trời Thiên tân 1.4) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, tiến hành để lấy mẫu, đánh giá, xử lý số liệu quan trắc chất lượng nước và gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đến giám sát theo quy định.

Đáng chú ý, qua kiểm tra phiếu kết quả phân tích mẫu do Công ty cung cấp chỉ nêu kết quả phân tích chất lượng nước đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác, nhưng chưa phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt (hồ Sông Trâu được sử dụng cấp nước sinh hoạt).

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông cho rằng, cần phải đánh giá thêm tiêu chuẩn quy chuẩn tại cột A2, bảng 1 của QCVN 08-MT: 2015/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt” và kết luận chất lượng nguồn nước tại thời điểm lấy mẫu có đạt kết quả hay không để Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi có cơ sở điều tiết cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt đang lấy từ hồ Sông Trâu.

Nhiệt Băng – Báo Đầu Tư

Theo Đầu Tư

Ảnh: Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 tại lòng hồ Sông Biêu, Ninh Thuận. Ảnh: T.X

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baodautu.vn/yeu-cau-chu-dau-tu-dien-mat-troi-o-ninh-thuan-khac-phuc-vi-pham-d153506.html