Xử phạt gần 150 tỷ đồng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Theo báo cáo của thanh tra Bộ TN&MT, trong giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 641 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.253 tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 751 tổ chức với tổng số tiền là 143 tỷ 740 triệu đồng.

Theo ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh thanh tra Bộ TN&MT, trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ đã bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường, nhất là về lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản… làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được xử lý nghiêm theo quy định.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 641 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.253 tổ chức; trong đó có 23 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, 618 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện 111 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức 50 đoàn giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 751 tổ chức với tổng số tiền là 143 tỷ 740 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 803 triệu đồng, buộc bồi thường cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng là hơn 11 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra cũng đã phát hiện một số bất cập của các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường… trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Ngoài ra, từ hoạt động thanh tra, kiểm tra, đã giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhận thức và chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, trong công tác thanh, kiểm tra vẫn còn một số tồn tại như việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra còn chậm so với thời gian ghi trong kế hoạch, chất lượng một số báo cáo kết quả kiểm tra còn hạn chế. Bên cạnh đó, do chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ cùng với việc nắm bắt các thông tin dữ liệu của các đơn vị quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn thiếu và yếu, dẫn đến việc đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm còn có một số nội dung chưa “đúng”, “trúng” các vấn đề bức xúc, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Để khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra trong thời gian tới, ông Lê Vũ Tuấn Anh cho biết: Thanh tra Bộ sẽ đổi mới phương thức trong chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; tăng cường công tác giám sát các đoàn thanh tra và công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, các quyết định xử lý vi phạm hành chính qua thanh tra, các thông tin khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị được chuyển về địa phương.

Bích Liên – Báo Đại Đoàn Kết

Theo Đại Đoàn Kết

Ảnh: Ảnh minh họa. (Ảnh: Bích Liên)

Xem bài viết gốc tai đây:

https://dangcongsan.vn/phap-luat/xu-phat-gan-150-ty-dong-vi-pham-trong-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-573255.html