Xử lý nước thải theo quy định nào là đúng?

Hỏi: Khoản 3 Điều 9 của Luật Tài nguyên nước năm 2012 có quy định: ”Nghiêm cấm các hình thức xả thải vào lòng đất thông qua giếng khoan, giếng đào và các hình thức đưa nước thải vào lòng đất”. Ở đây luật chỉ nói nước thải chung mà chưa làm rõ là nước thải đã qua xử lý đạt các tiêu chuẩn/quy chuẩn hay nước thải chưa qua xử lý nên gây khó khăn trong công tác quản lý.

Ví dụ: Tại địa phương, một số khu du lịch ven biển nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT được thu gom và cho thấm rút hoặc tái sử dụng để tưới cây (đây cũng là hình thức thấm rút) theo quy định trên là không đúng vì đây là hình thức đưa nước thải trực tiếp xuống môi trường đất. Nhưng lại đúng theo tinh thần các điều tại mục 1 – chương IV về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và Nghị định số 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Trả lời:

1) Theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Luật Tài nguyên nước: ‘‘Nghiêm cấm các hình thức xả thải vào lòng đất thông qua giếng khoan, giếng đào và các hình thức đưa nước thải vào lòng đất’’. Vì vậy, việc xả nước thải chưa qua xử lý hoặc sau khi đã được xử lý đạt quy chuẩn, kể cả loại A, vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào đều là trái quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2) Đối với việc tái sử dụng nước thải cho mục đích tưới cây, vấn đề này Bộ TNMT đã có cuộc họp với UBND tỉnh Bình Thuận và các bên liên quan và đã kết luận cụ thể tại Thông báo số 86/TB-BTNMT ngày 28.9.2016. Theo đó:

– Chỉ xem xét cho phép tái sử dụng nước thải sinh hoạt đã được xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A (QCVN 14: 2008/BTNMT) và bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp cho mục đích tưới cột B1 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) để tưới cây trong phạm vi của chính cơ sở đó.

– Yêu cầu các cơ sở xả nước thải có nhu cầu tái sử dụng nước để tưới cây xây dựng phương án xử lý nước thải đạt yêu cầu nêu trên. Đồng thời, xây dựng phương án tái sử dụng nước để tưới cây, trong đó nêu rõ yêu cầu sử dụng nước để tưới cây cụ thể trong từng thời gian, cân bằng lượng nước tưới với lượng nước thải phát sinh hàng ngày, có phương án tiêu thoát hoặc vận chuyển lượng nước thải còn dư để xả vào các nguồn nước mặt, nước biển, không được xả vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào.

P.V – Báo Dân Việt

Theo Dân Việt

Ảnh: Một hệ thống xử lý nước thải. Ảnh: IE

Xem bài viết gốc tại đây:

https://danviet.vn/moi-truong-xanh/xu-ly-nuoc-thai-theo-quy-dinh-nao-la-dung-928405.html

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here