Vi phạm, thiếu sót tại một số sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố Kết luận thanh tra về trách nhiệm của người đứng đầu tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công…

Theo đó, kết luận nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao nhưng còn tồn tại nhiều khuyết điểm như: Giám đốc Sở chưa theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Sở và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở chưa ban hành quy chế tiếp công dân; chưa thực hiện đầy đủ thông báo kết quả giải quyết công dân theo quy định. Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở, Thanh tra Sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường vi phạm phổ biến nhất là thời hạn giải quyết, xử lý. Đặc biệt là trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, Sở còn những thiếu sót khác về trình tự, thủ tục như ban hành văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết về hình thức không thống nhất; không tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra thành phố cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót như: Quyết định thanh tra thực hiện chưa đúng mẫu, kế hoạch tiến hành thanh tra thực hiện chưa đúng; trong quá trình thực hiện, nhật ký đoàn thanh tra không đảm bảo về nội dung, trình tự, ghi không liên tục từ khi công bố quyết định thanh tra, nội dung nhật ký đoàn thanh tra ghi không đầy đủ, trưởng đoàn thanh tra không ký xác nhận nội dung đã ghi, là không đúng theo quy định.

Trong giai đoạn tiếp thu giải trình của đối tượng thanh tra, trưởng đoàn thanh tra gửi dự thảo báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra cho đối tượng thanh tra giải trình nhưng không kèm dự thảo kết luận thanh tra, là không đúng theo quy định.

Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại sở không bằng văn bản (hoặc làm việc trực tiếp với đối tượng đôn đốc) mà được thực hiện rà soát trong các cuộc họp giao ban định kỳ, là chưa đúng theo trình tự, thủ tục quy định. Chưa thực hiện phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên theo quy định, không thông báo kết quả xử lý đơn tố cáo cho người tố cáo theo quy định.

Về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, Sở và các đơn vị trực thuộc quản lý còn để xảy ra tình trạng nhà, đất công sử dụng không hiệu quả, còn để trống, có dấu hiệu lãng phí.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân của sở và các đơn vị trực thuộc liên quan các hạn chế, thiếu sót nêu tại kết luận thanh tra, tùy theo mức độ sai phạm và kết quả kiểm điểm có biện pháp xử lý phù hợp với quy định.

Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ… để tăng cường nhận thức, hành động, khắc phục các tồn tại nâng cao chất lượng công việc.

Chấn chỉnh công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo kết luận thanh tra. Đặc biệt, phải có biện pháp khắc phục vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn; Tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại kết luận, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Vũ Nguyên – Báo Nhân Dân

Theo Nhân Dân

Ảnh: Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tài sản nhà, đất công lãng phí.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nhandan.vn/vi-pham-thieu-sot-tai-mot-so-so-nganh-thanh-pho-ho-chi-minh-post737301.html