TP.HCM: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại BQL ĐT-XD KĐT Tây Bắc

(Phapluatmoitruong.vn) – Ngày 28/2/2024, Thanh tra TP.HCM ban hành Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại BQL Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP.

Nhiều hạng mục triển khai quá chậm

Theo Kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc (BQL) vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót từ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

Cụ thể, BQL tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc từ tháng 6/2016 đến tháng 2/2020, mất hơn 03 năm 08 tháng mới xong bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh), là thực hiện chậm, chưa đúng với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP là đến cuối năm 2016 phải hoàn tất.

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc TP thực hiện nhiều lần (04 lần) (từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/9/2019) mất 11 tháng chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần để bổ sung. Căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, thời gian lập nhiệm vụ đối với quy hoạch phân khu là 01 tháng chưa đảm bảo, còn quá chậm.

Tính đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã hơn 3,5 năm (tính từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tháng 02/2020 đến nay tháng 10/2023). Căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, thời gian lập Đồ án quy hoạch phân khu là 09 tháng là quá chậm.

Nội dung đánh giá môi trường nhiều thiếu sót

Theo Thanh tra TP.HCM, BQL đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc TP, trong đó nội dung đánh giá môi trường chiến lược chưa phân tích được các yếu tố, dự báo đánh giá các tác động đến môi trường, không có Bản đồ hiện trạng môi trường, không có Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 6 Điều I, Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/1/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị quy định Báo cáo ĐMC, bao gồm ít nhất 02 bản vẽ: bản đồ hiện trạng môi trường và bản đồ đánh giá môi trường chiến lược.

Ngoài ra, đơn vị này đã trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc với quy mô 6.089 ha là không chính xác, từ đó phát sinh tăng kinh phí lập quy hoạch. Chưa thu thập ý kiến góp của BQL đường sắt đô thị, BQL các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố (Hepza); không có báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý, giải trình, tiếp thu các góp ý cho đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc TP để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét là thực hiện không đúng khoản 4, Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Thông báo Kết luận thanh tra về vụ việc.

Chưa lập hồ sơ cắm mốc giới và thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đối với 09 Khu chức năng và 01 dự án (Khu dân cư Tân An Hội) đã được phê duyệt đồ án quy hoạch; không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án, là không thực hiện đúng Thông tư số 15/2010/TT- BXD ngày 27/8/2010 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị, Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND TP về ban hành Quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại TP.HCM.

Chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về nội dung thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị riêng; không xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo đồ án được phê duyệt để phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch đô thị (gồm: xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi; cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn).

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP đã kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu thống nhất chỉ đạo xử lý giao Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại Kết luận thanh tra, chấn chỉnh công tác tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh), quy hoạch chỉ tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại khu vực này kịp thời, đúng quy định.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Một góc KĐT Tây Bắc TP.HCM (Ảnh Internet).