Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục được tính điểm khoa học năm 2023

Ngày 05/7/2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023.

Theo danh mục, Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2023 đã tiếp tục công nhận Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (chỉ số ISSN 1859- 3674) vẫn duy trì điểm số 0,5.

Hà Thắm

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)