Sử dụng các chỉ số thực vật để tính trữ lượng sinh khối lúa

Nghiên cứu này nhằm đánh giá độ chính xác của các chỉ số thảm thực vật được lựa chọn để ước tính trữ lượng sinh khối trên mặt đất (AGB) của cây lúa bằng cách sử dụng hình ảnh Sentinel-2(mức 1C).