Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư

Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), báo Đấu thầu.

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022, thay thế các quy định tại Chương III Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc thu chi phí nhà thầu trúng thầu và chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử quy định tại các Điểm d và đ Khoản 1 Điều 5 của Thông tư được áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 và trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư gồm 5 Chương 12 Điều quy định rõ nguyên tắc thu chi, mức thu và tổ chức thu, nộp chi phí sử dụng dịch vụ; quản lý và sử dụng khoản thu chi phí sử dụng dịch vụ; trách nhiệm của các bên; điều khoản thi hành.

Thông tư nêu rõ, trong nguyên tắc thu, chi đối với khoản thu chi phí sử dụng dịch vụ quy định Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, báo Đấu thầu, doanh nghiệp Dự án e-GP có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu Chi phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Thông tư và Hợp đồng BOT Dự án e-GP để cung cấp dịch vụ trên Hệ thống, báo Đấu thầu.

Nguồn thu từ chi phí sử dụng dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống; đăng tải thông tin về đấu thầu, thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống, Báo Đấu thầu; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống…

Theo đó, bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo thời hạn quy định tại Thông tư. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì bên mới thầu không được thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Nhà thầu có trách nhiệm nộp chi phí quy định tại Thông tư. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp chi phí theo quy định. Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà đầu tư trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Thông tư này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định nêu trên; tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hoàng Mai

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet