Nâng cao chất lượng các tạp chí KHCN đáp ứng các tiêu chí của hệ thống trích dẫn SCOPUS

Tập san Khoa học và Kỹ thuật (Formerly, Bulletin of Science and Technique) được thành lập theo Quyết định số 903-VP của Phủ Thủ tướng ký ngày 16/04/1962, KS. Lê Khắc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHNN được cử làm Chủ nhiệm Tạp chí (Editor in Chief).

GS.TS Nguyễn Thái Hoàng

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)