Lâm Đồng: Công ty CP cấp nước và XD Di Linh bị phạt hơn 600 triệu đồng

(Phapluatmoitruong.vn) – Ngày 6/11//2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và đất đai đối với Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh.

Cụ thể, Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh (Công ty) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như:

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, công ty này đã khai thác, sử dụng nước dưới đất không có Giấy phép theo quy định đối với 03 giếng khoan (GK10, GK15, GK17) và Giấy phép đã hết hạn 01 giếng khoan (GK14); lưu lượng khai thác thấp nhất 151 m3/ngày đêm và lưu lượng khai thác cao nhất 1.286 m3/ngày đêm; tổng sản lượng nước khai thác không phép là 810.778 m3.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã khai thác vượt công suất được cấp giấy phép (vào một số thời điểm) tổng số 07 giếng khoan; lưu lượng vượt thấp nhất 01 m3/ngày đêm và lưu lượng vượt cao nhất 771 m3/ngày đêm; tổng sản lượng nước khai thác vượt công suất là 356.075 m3 (bao gồm cả sản lượng nước khai thác của GK14 trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/7/2021).

Đáng chú ý, Công ty đã không phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, công ty này cũng lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát không đúng theo quy định nên không giám sát được chính xác lưu lượng (sản lượng) nước đã khai thác của từng giếng, không đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Đồng thời, thực hiện theo dõi ghi chép mực nước động, mực nước tĩnh không đầy đủ; quan trắc, giám sát mực nước không đúng tần suất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT và quy định tại Điều 2 Giấy phép khai thác.

Các nội dung báo cáo chưa đầy đủ, biểu mẫu báo cáo và số liệu cung cấp trong báo cáo không đúng, không trung thực theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.

Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh bị xử phạt vi phạm hành chính 627.500.000 đồng.

Đối với lĩnh vực đất đai, hồ sơ đất đai của diện tích 3.579,60 m2 đất Công ty đang quản lý, sử dụng chưa đầy đủ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Công ty chưa thực hiện các thủ tục thuê đất và đăng ký biến động về đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai đối với diện tích đất được tiếp tục quản lý, sử dụng của đơn vị cũ (trước khi cổ phần hóa) và diện tích nhận chuyển nhượng của ông (bà) Lâm Khánh Xương để đặt trạm bơm nước và giếng khoan.

Công ty đã sử dụng diện tích 100 m2 đất thuộc một phần thửa 195, tờ bản đồ số 52, thị trấn Di Linh (Trạm bơm số 05) là đất sản xuất nông nghiệp (CLN) để đặt bồn lọc nước và giếng khoan nhưng không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp (CLN) sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai 2013 (sử dụng đất không đúng mục đích); thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất phi nông nghiệp từ năm 2019 đến nay.

Công ty đã sử dụng diện tích diện tích 120 m2 đất thuộc một phần thửa 43, tờ bản đồ số 47, xã Đinh Trang Hòa (Trạm bơm cấp nước Hòa Ninh) là đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa) để đặt bồn lọc nước và giếng khoan nhưng không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa) sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai 2013 (sử dụng đất không đúng mục đích); thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất phi nông nghiệp từ năm 2016 đến nay.

Từ những sai phạm trên, Công ty bị áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả với tổng số tiền phạt của các hành vi vi phạm là 627.500.000 đồng.

Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền 275.879.100 đồng.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Xí nghiệp cấp nước Di Linh, Lâm Đồng.