KTNN kiến nghị xử lý trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định dự toán lập Quy hoạch trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán kinh phí cho quy hoạch tỉnh để xảy ra sai sót làm tăng dự toán.

Theo kết quả kiểm toán về ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Kiên Giang, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra việc quản lý chi phí đầu tư dự án tại một số dự án được kiểm toán chưa đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; còn thẩm định dự án sai tăng tổng mức đầu tư, còn dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư làm thay đổi quy mô, tổng mức đầu tư dự án so với ban đầu.

Dự toán 7/7 dự án được kiểm toán đều tính chưa chính xác khối lượng một số công tác xây lắp so với bản vẽ thiết kế, áp dụng một số đơn giá, định mức chưa phù hợp.

Riêng công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí cho quy hoạch tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý áp dụng một số đơn giá, định mức chưa phù hợp, tính thừa một số công việc làm tăng dự toán 11.770 triệu đồng.

07/7 dự án được kiểm toán đều chưa rà soát, tính toán phát hiện khối lượng một số công việc trong hợp đồng còn sai sót so với thiết kế bản vẽ thi công trước khi nghiệm thu thanh toán với tổng giá trị là 4.172 triệu đồng, xác định nguồn vốn ODA chưa chính xác, thanh toán chưa đúng cơ cấu vốn đầu tư, chưa rõ ràng trong xác định khối lượng rà phá bom mìn; 01 dự án giao thông nhánh tuyến chưa phù hợp quy hoạch; 01 dự án phát sinh chi phí GPMB nhưng chưa kịp thời điều chỉnh quyết định đầu tư.

KTNN kiến nghị Chủ tịch tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, theo dõi quản lý nợ XDCB, ưu tiên bố trí vốn xử lý nợ XDCB, nhất là các dự án thực hiện kéo dài quá thời gian quy định (dự án nhóm A trên 7 năm, dự án nhóm B trên 5 năm, dự án nhóm C trên 3); trả nợ các dự án có quyết định quyết toán dự án hoàn thành để tất toán tài khoản theo quy định.

Chấn chỉnh công tác lập và thẩm định trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, tránh việc điều chỉnh kế hoạch trung hạn nhiều lần trong năm.

Chấn chỉnh công tác lập và thẩm định trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, tránh việc điễu chỉnh kế hoạch trung hạn nhiều lần trong năm; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 còn tình trạng dự án được bố trí kế hoạch vốn nhưng trong năm không có khả năng cân đối vốn sử dụng phải hủy kế hoạch vốn, trong đó có việc phân khai nguồn vốn sử dụng đất dàn trải cho nhiều dự án.

Phối hợp với các chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư còn sai sót đối với các dự án: Dự án Xây dựng mới Kho lưu trữ lịch sử Đảng Tỉnh ủy, Dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kiên Giang, Dự án Trường THCS Nguyễn Trường Tộ; nội dung thẩm định của Dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, KTNN cũng kiến nghị Chủ tịch tỉnh Kiên Giang xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định dự toán lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các đơn vị có liên quan trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán kinh phí cho quy hoạch tỉnh để xảy ra sai sót làm tăng dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh số tiền 11.770 triệu đồng.

Thanh Tầm/TCDN

Theo Tài chính Doanh nghiệp

Ảnh: KTNN kiến nghị xử lý trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Xem bài viết gốc tại đây:

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ktnn-kien-nghi-xu-ly-trach-nhiem-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-kien-giang-d35451.html