Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ TNMT năm 2021

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 3119/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 của Bộ TN&MT.

Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4; tích hợp 80% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,4 với Dịch vụ công quốc gia; 80% dịch vụ công có chức năng định danh, xác thực một lần và thanh toán số; cho phép thực hiện từ đầu đến cuối trên môi trường mạng, ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định pháp luật; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ công việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường được xử lý trên môi trường mạng; 50% cuộc họp trên môi trường trực tuyến, 80% cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy;…

Theo đó, 7 nhiệm vụ đặt ra để hoàn thành các mục tiêu trên, bao gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển các hệ thống nền tảng; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ của Chính phủ điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Các giải pháp chính để thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 cũng được nêu trong quyết định gồm: Đẩy mạnh nâng cao nhận thức, tương tác với người dân, doanh nghiệp trong phát triển Chính phủ điện tử; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để trao đổi các thông tin về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Đề xuất các chính sách ưu tiên thiết thực trong thu hút, ưu đãi, bố trí, đào tạo, sử dụng nhân lực, cán bộ kỹ thuật về công nghệ thông tin;…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phát triển, vận hành Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị mình.

Giao cho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường làm đầu mối giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Chịu trách nhiệm tham mưu về kỹ thuật để triển khai Kế hoạch, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, mục tiêu, hiệu quả; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ theo quy định./.

Diệp Anh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)