Hoà Bình: Triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Nhằm đánh giá đúng những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành; từng bước nâng cao chất lượng công tác thông tin, thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCTN và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN. Vừa qua, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hoà Bình năm 2017.

Theo đó, nội dung đánh giá thực hiện đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ và Hướng dẫn báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016, kèm theo Công văn số 1431/TTCP-CIV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Đối tượng, phạm vi đánh giá là công tác quản lý Nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về PCTN tại địa phương, bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN; công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; việc thực hiện công tác PCTN của ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành về thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Thời điểm đánh giá là các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/7/2017.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chổng tham nhũng đối với cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ và các tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, các sở, ban, ngành thuộc đối tượng đánh giá công tác PCTN năm 2017 xây dựng báo cáo công tác PCTN năm 2017 của cơ quan mình, kèm theo các tài liệu, biểu thống kê số liệu chứng minh có liên quan, gửi về ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu ngoài việc báo cáo công tác PCTN năm 2017, trong phạm vi quản lý của mình, các cơ quan chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực có trách nhiệm báo cáo chi tiết, cụ thể và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, số liệu có liên quan gửi về ủy ban nhân dân tỉnh để lập hồ sơ đánh giá công tác PCTN năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo tạp chí Môi trường & Đô thị

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here