Hà Nội thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 922/UBND-ĐT ngày 31-3-2021 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương, tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa được giải quyết triệt để đã gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Để xảy ra tình trạng trên, một phần nguyên nhân do các cấp chính quyền ở một số địa phương còn thiếu sát sao trong chỉ đạo thực hiện, đôn đốc giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề cấp bách lĩnh vực môi trường.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất thải rắn, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các biện pháp xử lý hiệu quả.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát quy hoạch xử lý chất thải rắn tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển và xử lý trên địa bàn thành phố; bảo đảm các mục tiêu về giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp hướng dẫn và lộ trình quy định tại Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); phối hợp cùng các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính xây dựng lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhằm giảm dần hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi…

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng về phương thức quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn phù hợp với khu vực đô thị và nông thôn để triển khai thực hiện; xây dựng lộ trình và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xử lý triệt để các bãi chôn lấp rác thải tự phát không theo quy định và ngăn chặn việc hình thành các bãi chôn lấp tự phát mới; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá công nghệ xử lý rác thải, nước rỉ rác hiện có trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở xử lý phải có lộ trình đổi mới công nghệ xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường…

UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Đức Duy – Báo HNM

Theo Hà Nội Mới

Ảnh: Các hộ gia đình sẽ phải trả chi phí thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải.

Xem bài viết gốc tại đây:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/995240/ha-noi-thuc-hien-cac-giai-phap-cap-bach-tang-cuong-quan-ly-chat-thai-ran

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here