Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật QG đối với các trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nội dung và sản phẩm quan trắc đối với các trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Hạ Vân

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)