Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa

Quyết định 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025”

Mục tiêu của Đề án phấn đấu 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương, địa phương về môi trường và xã hội, cán bộ cơ sở truyền thanh truyền hình được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, chống rác thải nhựa; 90% người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên các cấp được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

Chi tiết văn bản:

PV

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here