Các loại giấy phép môi trường thành phần

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, các loại giấy phép môi trường thành phần trước kia tích hợp lại thành 1 loại giấy phép duy nhất được gọi là giấy phép môi trường.

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, các loại giấy phép môi trường thành phần trước kia tích hợp lại thành 1 loại giấy phép duy nhất được gọi là giấy phép môi trường. Vì vậy, nếu doanh nghiệp khi đã hết hạn một trong các GPMT thành phần trước kia thì bắt buộc phải làm lại GPMT mới theo quy định.

Các loại giấy phép môi trường thành phần trước kia là gì?

Trước đây, 7 loại giấy phép môi trường thành phần là: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xả khí thải công nghiệp, sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH), giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH).

Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Là căn cứ để cơ quan Nhà nước kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BVMT trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư đưa dự án đi vào vận hành, hoạt động.

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Là giấy phép tài nguyên nước, quy định về lưu lượng, chất lượng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận phải an toàn với môi trường, đạt quy chuẩn của Bộ TNMT quy định dựa trên quá trình phân tích, đánh giá các thông số ô nhiễm trong nước thải có thể gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận.

Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi

Đây cũng loại giấy phép tài nguyên nước để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát lưu lượng, chất lượng nguồn nước xả ra công trình thủy lợi nhằm đảm bảo lượng nước thải phải đáp ứng các thông số, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Là loại giấy cấp cho các tổ chức, cá nhân trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa. Đây là yêu cầu về BVMT và tổ chức, cá nhân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Giấy phép xả khí thải công nghiệp

Theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý khí thải công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh lượng khí thải lớn ra môi trường phải tiến hành đăng ký chủ nguồn khí thải công nghiệp và chủ nguồn thải sẽ được cấp giấy phép xả khí thải công nghiệp. Căn cứ vào đó, cơ quan chức năng dễ dàng kiểm soát và quản lý các nguồn khí thải có tính chất phức tạp dễ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tạo ra môi trường đầu tư bền vững.

Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH

Là loại hồ sơ môi trường mà các chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp phép kinh doanh và xử lý chất thải nguy hại (theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT).

Giấy phép xử lý CTNH

Là loại giấy phép cấp cho chủ đầu tư có dịch vụ xử lý chất thải nguy hại như xử lý, tái chế bao gồm cả các hoạt động như vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, lưu giữ.

tm-img-alt

Luật Đồng

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Ảnh minh họa