Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyển Cục Năng lượng nguyên tử thành Vụ Năng lượng nguyên tử

Bộ KH&CN đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, làm rõ việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định số 101/2020 và Nghị định số 120/2020 của Chính phủ.

Theo dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Cụ thể: 

+ Về việc giải thể

Giải thể Vụ Thi đua – Khen thưởng: Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý về thi đua, khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ hoặc một đơn vị quản lý trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Về việc tổ chức lại

Tổ chức lại Cục Năng lượng nguyên tử thành Vụ Năng lượng nguyên tử.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, ngành, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 101/2020 và Nghị định số 120/2020, Bộ KH-CN đề nghị kiện toàn, tổ chức lại Cục Năng lượng nguyên tử thành Vụ Năng lượng nguyên tử.

Việc kiện toàn Cục để hình thành Vụ bảo đảm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Mặt khác việc kiện toàn, sắp xếp này bảo đảm thực hiện phương án sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan.

Hợp nhất 3 cơ quan chí gồm: Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam, Báo Khoa học và Phát triển và Tạp chí Tia sáng để hình thành một cơ quan Báo Vnexpress (giảm 2 đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ).

Báo VnExpress trực thuộc Bộ KH&CN, hoạt động theo hai loại hình in và điện tử, bảo đảm theo đúng quy hoạch báo chí và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công tác kiện toàn, sắp xếp các cơ quan báo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, phát triển hệ thống báo chí theo hướng tăng cường hơn nữa chất lượng, đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông đa dạng theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Bỏ Phòng trong Vụ (17 Phòng).

Theo dự thảo nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN tới sẽ gồm:

Có 10 Vụ, bao gồm:

1. Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật;

3. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

4. Vụ Công nghệ cao;

5. Vụ Năng lượng nguyên tử;

6. Vụ Kế hoạch – Tài chính;

7. Vụ Pháp chế;

8. Vụ Tổ chức cán bộ;

9. Vụ Hợp tác quốc tế;

10. Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

Có 6 Cục, bao gồm:

1. Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ;

2. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

3.Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

4 .Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

5 .Cục Sở hữu trí tuệ;

6. Cục Công tác phía Nam;

Các cơ quan, đơn vị khác: 

1. Văn phòng Bộ;

2.Thanh tra Bộ;

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

5. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

6. Báo VnExpress (được hình thành từ việc hợp nhất Báo Khoa học và Phát triển với Báo điện tử tin nhanh Việt Nam);

7. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

8. Trung tâm Công nghệ thông tin;

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2016-2021 Bộ KH&CN đã giảm 1 Vụ (sáp nhập Vụ Kế hoạch – Tổng hợp với Vụ Tài chính) và giảm 4 phòng trong Vụ; giảm 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc rà soát, sắp xếp cơ cấu bên trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ KH&CN cũng đã giảm 13 phòng thuộc các Cục; tổ chức hành chính thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra đã giảm 4 phòng…

Trên cơ sở các nội dung hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, Bộ KH-CN đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, làm rõ việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định số 101/2020 và Nghị định số 120/2020 của Chính phủ./.

Yên Hòa

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ. Nguồn: internet