Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bị xử phạt hơn 400 triệu đồng vì vi phạm về môi trường

Thanh tra Bộ TN&MT vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương số tiền 439,6 triệu đồng do có hành vi vi phạm về môi trường.

Ngày 27/11, Chánh thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh đã ký quyết định số 130/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 439,6 triệu đồng do có hành vi vi phạm về môi trường.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bị xử phạt Vi phạm Luật Bảo vệ môi vì có hai hành vi sau:

Hành vi thứ nhất, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng chất thải từ 200 m3/ngày đêm (24 giờ) đến dưới 400 m3/ngày đêm. Cụ thể, thông số amoni là 37,14mg/l, vượt 3,7 lần QCVN 28:2010/BTNMT, lấy ngày 25/10/2023 với lưu lượng 399 m3 ngày đêm, cột B.
Hành vi thứ hai, là thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung về quan trắc nước thải (năm 2022 bệnh viện thực hiện quan trắc nước thải thiếu các thông số As, Hg, Pb, Cd, Fe, chất hoạt động bề mặt theo quy định).

Ngoài bị xử phạt số tiền trên, quyết định còn nêu rõ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương buộc phải thực hiện cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải bảo đảm nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép. Báo cáo việc cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải và gửi báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương trước ngày 31/12/2023.

 Đồng thời, bệnh viện phải chi trả hơn 9 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường đối với các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Việt Cường – Tạp chí KTMT

Theo Kinh tế Môi trường

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://kinhtemoitruong.vn/benh-vien-da-khoa-tinh-hai-duong-bi-xu-phat-hon-400-trieu-dong-vi-vi-pham-ve-moi-truong-83203.html