Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý việc cấp phép không đúng quy định hàng loạt mỏ đá, mỏ sét thế nào?

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung kiến nghị liên quan đến cấp phép không đúng quy định hàng loạt mỏ đá, mỏ sét trên địa bàn.

Sở TN&MT chủ trì xử lý các sai sót

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT chủ trì việc xử lý nhiều mỏ khoáng sản cấp phép sai quy định

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở TN&MT chủ trì việc xử lý nhiều mỏ khoáng sản cấp phép sai quy định

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai sót trong việc cấp phép KTKS không đúng quy định hàng loạt mỏ đá, mỏ sét .

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số số 40/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép KTKS trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền tại kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh: Giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp các sở ban ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với 26/33 điểm mỏ đã được cấp giấy phép KTKS nhưng chưa phù hợp về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo quy định; không đảm bảo thành phần hồ sơ, nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép KTKS.

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế có kế hoạch thanh tra hoặc kiểm tra, rà soát, xác định trữ lượng, loại khoáng sản thực tế đã khai thác từ khi được cấp phép đến khi đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép KTKS, chuyển nhượng quyền KTKS, nghĩa vụ thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác thực hiện tại cơ quan thuế của 9 điểm mỏ.

Tổ chức thẩm định, tính lại tiền cấp quyền KTKS theo đúng quy định đối với các mỏ: Đá xây dựng Long Hương, đá xây dựng Châu Pha và đá xây dựng lô IIA.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý giao Sở TN&MT yêu cầu chủ dự án đầu tư KTKS: Lập đề án đóng cửa mỏ 3 điểm mỏ (mỏ đá núi ông Trịnh, sét Mỹ Xuân 2, cát xây dựng 55), trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép KTKS phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định trả lại một phần hoặc thu hồi lại một phần diện tích khu vực khai thác đối với 5 điểm mỏ (mỏ đá núi Ông Trịnh, đá Long Hương, sét Mỹ Xuân 2, đá núi Lô 13, mỏ cát xây dựng 55) giảm diện tích đất so với giấy phép được cấp theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Cung cấp hồ sơ, bản sao chứng từ, các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép KTKS, chuyển nhượng quyền KTKS đã được UBND tỉnh cấp phép 9 điểm mỏ. Trường hợp không chứng minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 55 và điểm c khoản 1 điều 58 Luật Khoáng sản 2010.

Kiểm tra, rà soát và xử lý 20/33 trường hợp chưa đưa mỏ vào hoạt động khai thác, tạm ngừng hoạt động khai thác, chưa triển khai thực hiện khai thác toàn bộ diện tích đất đã cấp giấy phép KTKS; có biện pháp xử lý và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, đưa các điểm mỏ đã được cấp Giấy phép KTKS vào hoạt động hoặc thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép KTKS đúng theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động KTKS.

Nhiều sở, ngành, địa phương buộc phải vào cuộc xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát xử lý theo thẩm quyền đối với 20 dự án đầu tư KTKS chưa hoàn thành thủ tục đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát xử lý theo thẩm quyền đối với 20 dự án đầu tư KTKS chưa hoàn thành thủ tục đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đồng ý với kiến nghị: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với 20/33 dự án đầu tư KTKS chưa hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án, tạm ngừng hoạt động dự án, chưa triển khai thực hiện khai thác toàn bộ diện tích đất theo dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Phối hợp các sở ban ngành và địa phương xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với 14 điểm mỏ đã được phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương nhưng chưa phù hợp về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo thẩm quyền.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp sở ban ngành, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện, thị xã, thành phố (trừ TP Vũng Tàu), tiến hành kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng tại các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu có giải pháp cập nhật cho phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản và đảm bảo quy hoạch xây dựng phù hợp giữa các cấp thẩm quyền đã phê duyệt.

Xem xét loại bỏ các quy hoạch không phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Núi Thị Vải (thị xã Phú Mỹ) càng ngày càng bị "cạo trọc" bởi khai thác khoáng sản. Ảnh: Quang Phương.

Núi Thị Vải (thị xã Phú Mỹ) càng ngày càng bị “cạo trọc” bởi khai thác khoáng sản. Ảnh: Quang Phương.

Đề nghị Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với 2 điểm mỏ, đã kê khai tính thuế, phí: Loại khoáng sản không phù hợp với loại khoáng sản được cơ quan thẩm quyền phê duyệt trữ lượng, thẩm định cấp phép khai thác khoáng sản (Mỏ cát xây dựng 55) và khối lượng than bùn theo báo cáo kết quả hoạt động KTKS gửi Sở TN&MT chênh lệch so với khối lượng than bùn theo hồ sơ kê khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế (Mỏ than bùn Bình Châu).

Giao UBND huyện, thị xã, thành phố (trừ TP Vũng Tàu): Kiểm tra, rà soát các điểm mỏ đã được cấp giấy phép KTKS trên địa bàn chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung 26/33 điểm mỏ nêu trên vào quy hoạch xây dựng đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân được phép KTKS sử dụng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại địa phương theo quy định Luật Khoáng sản đối với các điểm mỏ chưa có đường kết nối từ khu vực mỏ ra đường công cộng (Mỏ sét Mỹ Xuân 2, mỏ đá xây dựng Lô 11C).

Quang Phương – Báo ĐBND

Theo Đại Biểu Nhân Dân

Ảnh: Một khu đất rừng tại thị xã Phú Mỹ bị khai thác trái phép. Vụ án “hủy hoại rừng” này từng được TAND thị xã Phú Mỹ đưa ra xét xử vào tháng 10.2022

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/ba-ria-vung-tau-xu-ly-viec-cap-phep-khong-dung-quy-dinh-hang-loat-mo-da-mo-set-the-nao–i320016/