Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành quy định mới về tách thửa đất

(Phapluatmoitruong.vn)Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Cụ thể, theo Quyết định 15/2021/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021, đối với thửa đất trong đô thị thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt (đối với thửa đất ngoài đô thị cũng gần tương tự như trên).

Về điều kiện hợp thửa, Quyết định 15 đã bổ sung quy định điều kiện hợp thửa cho phù hợp theo khoản 23 Điều 1 của Nghị định 148/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Việc hợp thửa phải cùng nhóm đất, trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của quyết định này. Việc giải quyết tách thửa, hợp thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Đối với đất ở có nhà thì diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo từ 36 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m.

Đối với đất có diện tích từ 45 m2 trở lên thì có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m. Tại địa bàn các xã còn lại là 40 m2.

Trường hợp đất ở chưa xây dựng nhà ở thì diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo là 60 m2 (áp dụng cùng một mức diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn huyện Côn Đảo bằng với mức quy định tại khu vực các phường, thị trấn cho phù hợp với nhu cầu thực tế). Tại địa bàn các xã còn lại là 80 m2.

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích tối thiểu là 100 m2. Đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500 m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

Trường hợp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hoặc người sử dụng đất phải thỏa thuận phương án mặt bằng khi tách thửa đất nông nghiệp quy mô diện tích lớn (hơn 2.000 m2 tại Tp. Vũng Tàu và hơn 5.000 m2 tại các địa phương còn lại).

Về diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp, quyết định mới cũng đã bỏ quy định “đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa” hoặc người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng và dự án đầu tư khi tách thửa đất ở… 

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

nh: Quyết định mới đã bỏ quy định “đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa”.