Bộ Xây dựng và chương trình hành động hoàn thiện thể chế kinh tế XHCN

(Phapluatmoitruong.vn) – Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1189/QĐ-BXD, về “Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03-10-2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03-6-2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Pháp luật Môi trường điện tử xin trích giới thiệu nội dung của Quyết định này.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng, Trung tâm thông tin và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ:

– Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

– Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung tại 3 địa điểm (miền Bắc, Trung, Nam) cho tất cả các Sở Xây dựng. Đối với Sở Xây dựng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức trực tiếp tại địa phương, ngoài ra sẽ tổ chức tập huấn cho các Sở Xây dựng khác (nếu có yêu cầu).

– Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

– Thực hiện hồi tố dữ liệu, cập nhật dữ liệu hiện có bổ sung vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

– Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do các Bộ, ngành, địa phương báo cáo chuyển Viện Kinh tế xây dựng xử lý, tính toán.

– Cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng.

– Định kỳ công bố các thông tin cơ bản trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia theo quy định tại Điều 7 Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

– Phối hợp cùng Trung tâm Thông tin, Viện Kinh tế xây dựng xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để các địa phương tham khảo, triển khai.

– Phối hợp cùng Viện Kinh tế xây dựng, Trung tâm thông tin nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Xây dựng quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin; hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán bố trí ngân sách hàng năm cho việc điều tra, thu thập, cập nhật bổ sung các thông tin; tính toán và công bố các chỉ tiêu thống kê phục vụ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương.

Mô hình “Nông nghiệp sạch trong làng đô thị xanh” ở Đà Lạt của Kiến trúc sư Trần Văn Dũng.

Cục Hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

– Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành 02 Đề án và 01 Thông tư:

+ Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050: đã trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch.

+ Chương trình quốc gia về đầu tư xử lý nước thải trước mắt tập trung cho các đô thị lớn, các lưu vực sông theo lộ trình hợp lý. Dự thảo chương trình đã gửi xin ý kiến các Bộ, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý. Hiện nay đang rà soát danh mục đầu tư và hoàn thiện dự thảo Tờ trình Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

+ Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn: hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành trong Quý IV/2017.

– Nghiên cứu, xây dựng Luật cấp nước:

+ Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật cấp nước và gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11/2017.

+ Tháng 12/2017, trình Chính phủ xem xét thông qua đề nghị xây dựng Luật Cấp nước.

– Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới:

+ Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng.

+ Rà soát, nghiên cứu đề xuất thay thế Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng.

Bản đồ quy hoạch quận 9, TP.HCM.

Vụ Quy hoạch kiến trúc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện Quyết định 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020 như sau:

– Cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng điểm trung tâm nông thôn. Hướng dẫn các địa phương triển khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện.

– Chủ trì lập thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện theo Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp Huyện” (06 huyện điển hình/06 vùng toàn quốc).

– Chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ ngành, địa phương huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu đề án.

Cục Phát triển đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

– Trong năm 2018:

+ Hoàn thiện thể chế đưa 06 chính sách phát triển đô thị theo định hướng, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ; Quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; Phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, xanh, sinh thái; Đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển đô thị; tăng cường Quản lý nhà nước về phát triển đô thị để xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 3/2018 và Chính phủ trình Quốc hội ban hành vào tháng 10/2018.

+ Triển khai thực hiện đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với Biến đổi khí hậu. Đề xuất Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý II/2018.

+ Hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á, nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý IV/2018.

– Trong giai đoạn đến 2020:

+ Hợp tác với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển đô thị quốc gia (giai đoạn 2020 – 2030), dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý III/2019.

+ Xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý IV/2019.

+ Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị và phát triển đô thị thông minh, xanh, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Cao (ghi)

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh trên: Khu đô thị sinh thái thành phố mới Bình Dương.

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here